FAQ

Hieronder staan de meest gestelde vragen over de VBGA en hoe je als buitenlands gediplomeerde arts kan werken in Nederland.


Waarom is deze vereniging opgericht?

De  Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen is opgericht omdat wij zelf vaak veel vragen hadden over het assessment en de hele procedure.
Het bleek zo te zijn dat er veel informatie beschikbaar was (meestal bij mensen die 1 of 2 stappen verder waren in de procedure) over de registratie in het BIG register en de voorbereiding voor de verschillende fases, maar dat deze informatie moeilijk toegankelijk was.
Verder moest iedereen telkens het wiel voor zichzelf opnieuw uitvinden.
De informatie van de officiële instanties was ‘compleet’ maar bureaucratisch gesteld en vaak ook niet overzichtelijk voor de vragen die we zelf hadden.
We proberen anderen te helpen en daarnaast is het goed om een netwerk op te bouwen van mensen die in dezelfde situatie zitten.

Hoe lang duurt de hele procedure?

Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. Het hangt af van je motivatie en mogelijkheden.
De meeste mensen die een opleiding tot arts voltooid hebben zijn gewend om te studeren, dus dat is een pré!
Het beheersen van de Nederlandse taal is essentieel; reken erop dat het 1 à 2 jaar kost om de taal op B2 niveau te krijgen. Hoe lang het duurt voordat je op C2 niveau zit hangt af van verschillende factoren (inzet en motivatie, contact met “native speakers”, etc.).
De hele assessment procedure (AKV en BI) kost minimaal 1 jaar.
Verder is het vaak lastig om de verschillende stappen naadloos op elkaar aan te laten sluiten; reken gerust dat je tussendoor in totaal 1 jaar bezig bent met “wachten en regelen”.
Al met al moet je ervan uitgaan dat het gemiddeld 4 jaar duurt na “binnenkomst in Nederland” voordat je in een ziekenhuis aan de slag kunt (werkzaam of als coassistent).

Wat zijn de kosten voordat ik klaar ben met de procedure?

De kosten zullen in de loop der tijd waarschijnlijk niet lager worden en deze kosten dateren van 2013:

– NT2 : kosten cursus € 1000 (?)
– Cursus examentraining Nederlands voor het medisch assessment: 475
– AKV-toets: €650
– BI-toets: € 1700
– Aanvraag voor Big Registratie:  €85
– Reis- en verblijfs-kosten voor de voorbereiding en examens: € 1000

Met andere woorden: € 5000 euro is een reëele schatting van de totaalkosten en in al deze gevallen gaan we er van uit dat er geen herexamens nodig zijn.

Nadat ik een onderdeel van de AKV-toets heb gedaan, hoe lang duurt om het resultaat daarvan te krijgen?

Meestal hoor je het resultaat van de AKV-toets binnen een week.

Als ik voor één onderdeel van de AKV-toets ben gezakt, kan ik maar één onderdeel overdoen?

Als je bijvoorbeeld voor het onderdeel ‘verslag’ bent gezakt, moet je de Toets B overdoen. Dat betekent dat je ook het onderdeel ‘gesprek’ moet overdoen.

Hoe bereid ik mij voor op de deeltoets Klinische Vaardigheden (DKV)?

Oefenen, oefenen, oefenen!
De cursus anamnese en lichamelijk onderzoek bij de VU en stage lopen bij een huisarts zijn aan te raden! Andere partners van VBGA zijn bezig te inventariseren of er behoefte is aan het regelen van stages, dus geef het hier aan!

Hoeveel tijd mag er tussen het behalen van de AKV en de start van de BI toets zitten?

De kandidaat start, nadat hij de Algemene Kennis- en Vaardighedentoets met goed gevolg heeft behaald, binnen één jaar met de medisch-inhoudelijke toetsen.

Voor details: zie het regelement op de website van het CIBG.

Hoe lang moet ik me voorbereiden op de BI toets?

De BI toets is om aan te tonen dat het niveau dat u in het buitenland behaald heeft vergelijkbaar is met het niveau van studenten met een medische opleiding in Nederland. De BI toets is niet iets waarvoor je kunt ‘slagen’ of ‘zakken’; het resultaat dat je behaalt wordt gebruikt om samen met je portfolio te kijken wat je niveau is en hoelang je eventueel nodig hebt om het gewenste niveau te bereiken.

We zien dat sommige mensen heel veel tijd nemen tussen de AKV toets en de BI-toets om zich ‘optimaal’ voor te bereiden, soms wel 1 jaar zodat het advies dat zij krijgen zo kort mogelijk duurt. Er zijn echter veel gevallen bekend van mensen die ‘direct’ na de AKV hun BI toets gedaan hebben (3 maanden ertussen) en die heel blij waren met het advies dat ze kregen.

Onze ervaring is dat het ‘efficiënter’ is om je tijd niet te besteden aan ‘in je eentje thuis’ voorbereiden op de toets maar dat je die tijd beter kunt besteden als coassistent en daarmee je ervaring verhogen en contacten op te doen!

Met andere woorden: ga uit van je vooropleiding en laat zien dat jij hetzelfde niveau hebt als Nederlandse medische studenten.

Wat is de cursus anamnese en lichamelijk onderzoek bij de Vrije Universiteit?

Update: Op dit moment is het, voor in het buitenland opgeleide dokters, helaas niet mogelijk om aan deze cursus deel te nemen. Als we horen dat inschrijving weer mogelijk is proberen we dat te communiceren.

Dit is een cursus van drie weken die bedoeld is voor de Nederlandse studenten aan de VU die binnenkort aan hun coschappen gaan beginnen. Hier leren ze hoe een goede anamnese wordt afgenomen en hoe een goed lichamelijk onderzoek wordt verricht. Er is voortdurend feedback van uw docenten, een psycholoog en uw klasgenoten.

U oefent de anamnese met professionele acteurs en het lichamelijk onderzoek uitsluitend met uw klasgenoten.
Tijdens de cursus wordt veel aandacht besteed aan het professioneel gedrag. Bijvoorbeeld bij het lichamelijk onderzoek van de thorax dient u uw bovenkant uit te kleden. Bij de mamma onderzoek moet bijvoorbeeld de BH uit. Bij onderzoek van de onderste extremiteiten houdt u uw ondergoed aan.

Voor deze cursus dient u eerst contact met Drs. Menno Visser op te nemen (jm.visser @ vumc.nl).
Er zijn een aantal criteria waaraan u moet voldoen om überhaupt deel te kunnen nemen aan deze cursus: het is o.a. belangrijk dat uw Nederlands voldoende is om de les goed te kunnen volgen en goed contact kunt leggen met uw medeklasgenoten en docenten.
Indien er plaatsen vrij zijn zal hij u vervolgens uitnodigen voor een gesprek.

U kunt (wederom afhankelijk van vrije plekken) eventueel ook meedoen aan de extra activiteiten die hier aangeboden worden. Denk aan: hechten en knopen, gynaecologisch onderzoek, infusen aanleggen of basic life support.

Aan het eind is er een examen. U hoeft dit niet af te leggen, maar het is wel aan te raden.

Nogmaals: Om mee te kunnen doen, moet er wel een plek beschikbaar zijn; de reguliere studenten van de VU hebben altijd voorrang!

Let op: deze cursus is tegen betaling. De kosten liggen rond de €350.

Waarom is stage bij een huisarts belangrijk?

Update nov 2020: op dit moment worden er geen huisartsenstages meer geregeld. Wel wordt geïnventariseerd op onze facebook pagina en via een VBGA partner naar de behoefte aan dit soorten stages voor het weer willen opstarten van deze (huisarts)stages, omdat ze niet meer via de KNMG worden aangeboden. Laat het ons weten als je ze weer graag opgestart ziet! Maar hieronder nog de informatie van vóórdat de stages gestopt werden:

Een cursus medisch Nederlands volgen en proefexamens maken zijn als voorbereiding op de beroepsinhoudelijke toetsen niet voldoende. Inzicht in de dagelijkse praktijk is ook van belang.

Juist in de spreekkamer van de huisarts komt u in aanraking met een enorme diversiteit aan acute en chronische lichamelijke, maar ook psychosociale problemen. Tevens ontmoet u daar een diversiteit aan patiënten.

Belangrijke thema’s tijdens de meeloopstages:

– De organisatie en de cultuur van de Nederlandse gezondheidszorg
– De arts-patiënt relatie
– Communicatie (zowel mondeling als schriftelijk)
– Omgaan met ziekten die in Nederland voorkomen
– De medische taal
– Ethische vraagstukken

(oude) Praktische informatie:

– Als u stage wilt lopen, moet u het onderdeel Nederlands van uw Algemene Kennis- en Vaardigheidstoets (AKV) gehaald hebben.
– Het gaat om een stage van maximaal twintig dagen
– Samen met de stage verlenende (huis)arts bepaalt u de leerdoelen.
– Voorheen was via VVAA de verzekeringen van de meeloopstages geregeld
(aansprakelijkheidsverzekering en medische collectieve rechtsbijstandverzekering), nu is dat helaas niet meer zo. Dit vormt dus ook obstakels vormt voor het weer heropstarten  van de stages en VBGA is nog altijd op zoek voor jullie naar alternatieven.

Goed om te weten:
Tijdens deze stage wordt een actieve en leergierige houding van u verwacht. U krijgt hier de gelegenheid om uw eigen spreekuren (onder supervisie) te draaien. Alleen op een krukje zitten en meekijken is niet de bedoeling!

Hoe kan ik me inschrijven voor een huisartsenstage?

Op dit moment is dat even niet mogelijk, zie vorige vraag.

Wat kan je nog meer doen om goed voorbereid te zijn?

Boeken:

– Anamnese en lichamelijk onderzoek Auteur: Jan Van Der Meer
– Fysische diagnostiek Auteur: T.O.H. de Jongh
– Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking, Auteur: Lynn S. Bickley
– First Aid for the USMLE Step 1

Videos:

– Bates: A Visual Guide to Physical Examination
– Vaardigheden In de Geneeskunde (mediview)
– Youtube!

Wat zijn de casussen?

Denk aan alledaagse klachten die veel voorkomen in de huisartspraktijk of spoed eisende hulp. De boeken First Aid for the USMLE Step 1 en Anamnese en lichamelijk onderzoek, kunnen u echt helpen!

Nadat ik het advies van het ministerie heb gekregen en alles met succes heb afgerond, krijg ik dan een Nederlandse artsdiploma?

Nee.
Voor 2010 kregen de buitenlands gediplomeerde artsen na het afronden van de assessmentprocedure ook een Nederlandse artsdiploma.
In 2010 heeft het ministerie van WVS de wetten aangepast en na het afronden van de assessmentprocedure krijgen de buitenlands diplomeerde artsen een verklaring van vakbekwaamheid en toelating tot het inschrijven in het BIG-register.

Ik ben het niet eens met het advies dat ik gekregen heb, kan de VBGA mij helpen?

NEE!  Wij hebben geen invloed op de toetsen en de inhoudelijke zaken die tijdens de examens aan de orde komen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen situatie, je opleiding, je voorbereiding en je examens!

Wat kan ik doen als ik het niet eens bent met een beslissing of de uitslag van het advies gesprek?

Klachten over de overheid kunt u kwijt bij de nationale ombudsman, klachten over de universiteiten bij de NFU. Eventueel kun u ook bij de KNMG met klachten en vragen terecht.

Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman behandelt klachten van burgers over de overheid. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig. Hij doet zijn werk samen met zo’n 170 medewerkers. Ze helpen niet alleen burgers die een probleem hebben met de overheid. Ze leggen overheidsinstanties ook uit hoe ze moeten handelen. Bij problemen of klachten start de Nationale ombudsman een onderzoek.
http://www.nationaleombudsman.nl/

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende UMC’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen. De NFU bestaat sinds 2004 en komt voort uit de Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ) die in 1989 werd opgericht. Het doel bleef hetzelfde; ervoor zorgen dat instanties die beslissen over zorg, onderwijs en wetenschap in Nederland rekening houden met de bijzondere rol van destijds de academische ziekenhuizen en nu de umc’s.
http://www.nfu.nl/

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

De landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) behartigt de belangen van meer dan 53.000 artsen en studenten geneeskunde. Dit werk voeren ze uit in nauwe samenhang met de zeven federatiepartners van de KNMG. De KNMG maakt zich sinds de oprichting in 1849 sterk voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de volksgezondheid. De federatie richt zich op dossiers die de verschillende beroepsverenigingen overstijgen en dus voor alle artsen relevant zijn.
http://knmg.artsennet.nl/Home.htm

Ik heb mijn beoordeling van “drie maanden werken onder supervisie” opgestuurd, maar na 2 weken is de Clausule nog steeds aanwezig?

Op het formulier staat een POSTBUS nummer waar je de beoordeling naar toe moet sturen. Veel mensen sturen dit aangetekend omdat het hier originele documenten betreft.
Er kan zich binnen het CIBG/BIG echter een probleem voordoen in deze situatie.
Neem daarom contact op met het CIBG als na een week nog steeds de clausule aanwezig is (we gaan ervan uit dat je beoordeling positief was natuurlijk).

Als alternatief zou je de beoordeling gewoon naar de aangegeven Postbus kunnen sturen (niet aangetekend) maar dan heb je geen 100% zekerheid of je originele documenten ook echt afgeleverd worden. Dit laatste is een ‘te verwaarlozen’ kans, maar toch …

Welke (medische) beroepen moeten het assessment afleggen?

Alle zorgverleners die onder artikel 3 en artikel 34 vallen met een diploma buiten de EU, dienen de verklaring van vakbekwaamheid of de erkenning van beroepskwalificatie aan te vragen.

De aanvraagformulieren voor de beroepen vind u op de website van het BIG register. Het aanvraagformulier voor beide procedures zijn hetzelfde. Op het moment dat er een aanvraag binnenkomt wordt bekeken welke procedure de aanvrager dient te doorlopen.

In artikel 3 van de Wet BIG worden de volgende beroepen genoemd:

AKV toets en BI toetsen AKV toets
arts
tandarts
verpleegkundige
apotheker
fysiotherapeut
gezondheidszorgpsycholoog
psychotherapeut
verloskundige

In de procedure van een verklaring van vakbekwaamheid dienen de drie eerst genoemden (artsen, tandartsen en verpleegkundige) zowel De AKV toets als ook de BI-toetsen (Interunversitaire Voortgangstoets (iVGT)Deeltoets Klinische Kennis (DKK) en Deeltoets Klinische Vaardigheden (DKV) ) doen.
De overige beroepen dienen alleen De AKV toets te maken. Voor meer informatie voor tandartsen, klik hier. Meer informatie voor verpleegkundigen vind je hier.

Als een aanvrager terecht komt in de procedure van erkenning beroepskwalificaties, zijn er momenteel geen toetsen.

Voor de meest recente informatie raad ik u aan om de website van het BIG register te raadplegen of telefonisch contact met het BIG register op te nemen. Dit is bijvoorbeeld van belang bij wijzigingen in de regelgeving, aanvraagformulieren etc. Daarnaast is het BIG-register bijvoorbeeld bezig om een advieswijzer te maken waarmee aanvragers naar de verwachte procedure geleid worden. De planning is dat deze advieswijzers in de toekomst beschikbaar zijn (of al zijn inmiddels).

Het Curriculum/de Syllabus dat gevraagd wordt bij het Assessment

Bij de aanvraag voor erkenning van vakbekwaamheid is het Curriculum/Syllabus één van de documenten die gevraagd worden. Op onze Facebook groep zien we regelmatig vragen voorbij komen van mensen die “problemen” hebben met dit document van hun opleiding instituut.

We hebben het een en ander nagevraagd bij het Ministerie en op de pagina” Info mbt. Curriculum/Syllabus (Assessment)” wordt dit nader uitgelegd.

Wanneer moet ik een vraag stellen via het contact formulier?

Bijna alle vragen die een ‘nieuwkomer’ heeft, zijn ondertussen wel aan de orde gekomen en de meeste antwoorden zijn dus ook te vinden op deze website.
Leest daarom altijd eerst de website (gebruik evt. de zoekmogelijkheid die boven aan de pagina staat) voordat je het contact formulier gebruikt.
Kies ook het juiste ‘subject’ om de vraag te stellen; hierdoor is het voor ons het meest efficiënt om je vraag te beantwoorden.

Als laatste:
We zijn geen reisbureau, dus vragen over het aanvragen van een visum en het invullen van aanmeldingsformulieren van 3e partijen etc. zullen niet beantwoord worden.

Nog een vraag ?

Stel hem via onze Contact pagina …