Inschrijven Huisartsenstage

De VBGA faciliteert de huisartsenstage; men kan nu inschrijven

Aanleiding

In het verleden werden er huisartsen stages aangeboden voor Buitenlandse Artsen (van buiten de EER) door de KNMG. Helaas is de KNMG gestopt met deze dienstverlening omdat dit niet tot hun basis taken behoorde. Gezien het feit dat wij als VBGA het een heel belangrijk instrument vinden voor onze doelgroep, hebben we besloten dit onderdeel van de KNMG over te nemen.

Algemeen

De buitenlandse arts geeft in principe zelf aan hoe lang ze hun stage periode zien; er is een keuze uit 5-10, 10-15 of 15-20 dagen. Dit moet natuurlijk in overleg gebeuren met de huisarts die de stageplaats aanbied (tijd, ruimte, beschikbaarheid etc.). De huisarts biedt een plaats waar de buitenlandse arts ervaring kan opdoen met anamnese en lichamelijk onderzoek in Nederland; deze stage is te vergelijken met dat wat een Nederlandse coassistent doet bij zijn/haar huisartsen stage. De stage lopende Buitenlandse arts heeft nog geen BIG registratie en werkzaamheden zullen dus plaatsvinden onder supervisie van de betreffende huisarts.

Verzekering

De VBGA heeft verzekeringen afgesloten zodat zowel de Huisarts en de Buitenlandse arts geen financieel risico lopen mocht er onverhoopt een issue zijn wat niet voorzien is. Het betreft hier zowel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering als ook een rechtsbijstandverzekering. Deze verzekering is verplicht en de kosten zitten in het inschrijvingsgeld verwerkt.

Randvoorwaarden

Voordat een buitenlandse arts deze stage kan lopen heeft hij/zij al de AKV toets (Algemene Kennis en Vaardigheden) voor de BIG registratie met goed gevolg afgerond. Hiermee is aangetoond dat de Nederlandse taal voldoende wordt beheerst en dat hij/zij naast de noodzakelijke medische kennis (opgedaan op de universiteit in land van herkomst) ook algemene theoretische kennis heeft van de Nederlandse gezondheidszorg.

Kosten

De kosten voor een huisartsen stage bedragen €70. Hiervan wordt onder andere de verplichte verzekering betaald die wij voor de Buitenlandse Arts moeten afsluiten. Naast de vaste kosten wordt er een ‘borg’  van 150 euro gevraagd.

Deze borg krijgt de deelnemer teruggestort op zijn/haar rekening wanneer aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 1. Er hoeft geen beroep te worden gedaan op de verzekering, welke een eigen risico heeft van 150 euro.
 2. De stage wordt volledig doorlopen en de evaluatieformulieren worden op tijd ingeleverd
 3. De onderlinge afspraken met de huisarts worden nagekomen. Indien de buitenlandse arts zich niet aan de gemaakte afspraken houdt (bijvoorbeeld plots zonder bericht afwezig is of de stage definitief eenzijdig beëindigd zonder medeweten van de huisarts), kan de VBGA kosten in rekening te brengen om de huisarts schadeloos te stellen.

Procedure

De  procedure voor de aanmelding en de noodzakelijke formaliteiten zullen in grote lijnen hetzelfde zijn als dat wat de KNMG deed; we zullen echter een paar veranderingen moeten doorvoeren omdat de VBGA organisatie structuur sterk verschilt dan die van de KNMG.

 1. De Buitenlandse arts kan zich, nadat alle onderdelen van de AKV toets met goed gevolg afgerond zijn, aanmelden bij de VBGA voor een stage plaats door op het inschrijf formulier de gevraagde gegevens in te vullen en deze te versturen.
 2. De Buitenlandse arts bevestigd via email dat zijn aanmelding serieus is (o.a. om te controleren of het email adres dat bij de aanmelding genoemd is daadwerkelijk klopt). Het is dus belangrijk dat het email adres dat je opgeeft klopt!
 3. De Buitenlandse arts maakt het inschrijfgeld en de borg over op rekening nummer NL28ABNA0625184165 tnv. de VBGA onder vermelding van "Stage", de stage-ID en zijn/haar Naam.
  N.B. Deze informatie staat ook in de bevestiging mail.
 4. Indien bovenstaande acties door de Buitenlandse arts gedaan zijn gaan wij, de VBGA, nu zoeken of we een goede match kunnen maken met een Huisarts. Tijdens zijn aanmelding heeft de Buitenlandse arts max. drie voorkeur regio's opgegeven (lees provincies) en zullen kijken wat de 'op dat moment best mogelijke' match is.
  Note: Indien het onverhoopt niet mogelijk is om een verzoek voor een stageplek te honoreren (bv. geen huisarts beschikbaar in de gevraagde regio's) dan zullen we het inschrijfgeld en de borg terugstorten op het bankrekening van de Buitenlandse arts.
 5. Wij (de VBGA) nemen contact op met de 'geselecteerde' Huisarts om te kijken of er op dat moment ruimte is voor een stage. Indien dit op dat moment niet uitkomt zullen we (bij punt 4. weer een nieuwe match proberen te maken)
 6. Indien de huisarts aangeeft dat er mogelijkheden zijn geven we de gegevens van de Huisarts door aan de Buitenlandse arts; hij/zij moet dan zelf contact opnemen met de Huisarts om een en ander af te spreken.
 7. Indien er een afspraak gemaakt wordt tussen de Buitenlandse arts en de Huisarts (mbt. aanvang en duur van de stage), moet dit door de Buitenlandse arts doorgegeven worden aan de VBGA.
 8. Na afloop van de stage wordt de stage besproken tussen de Huisarts en de Buitenlandse arts, Daarnaast wordt zowel van de Buitenlandse arts en de Huisarts verwacht dat een korte evaluatie van de betreffende stage naar de VBGA wordt gestuurd. Dit laatste is om onze procedure te monitoren en om te zien of wij zaken duidelijker en/of anders moeten formuleren.
  LET OP! De evaluatie formulieren moeten binnen 6 maanden terug gestuurd wordennaar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. De '6 maanden termijn' gaat in wanneer we de gegevens van de huisarts doorgeven aan de buitenlandse arts. Als we na 6 maanden niet beide formulieren ontvangen hebben dan gaan we ervan uit dat je stage voorbij is en dat je geen aanspraak hoeft te maken op de verzekeringen. De gestorte borg zien wij dan als een schenking aan de VBGA (waarvoor dank ;-) !

één uur clausule

Bij het inschrijven voor een stage kunnen drie provincies opgegeven worden waar de deelnemer stage wil lopen. We doen altijd ons best om een stage plek te vinden die zo goed mogelijk bereikbaar is tov. de opgegeven woonplaats. Omdat het aantal huisartsen dat een stageplek aanbied helaas beperkt is (zeker in de randstad) kan het voorkomen dat er gereisd moet worden naar de stageplek. Indien wij een plek  kunnen aanbieden die op max 1 uur reizen ligt (enkele reis, woonplaats - praktijkplaats, referentie google maps) zien wij dit als acceptabel. Wanneer de deelnemer dit toch niet wil dan zullen wij de borg terugstorten en de aanvraag niet verder behandelen. (Clausule toegevoegd op 11 oktober 2018)

Inschrijf formulier

Volg de link naar dit web formulier en vul het volledig in (alle vetgedrukte velden zijn verplicht). Verstuur het via de knop op het formulier en volg de stappen zoals hierboven beschreven.

We houden alle inschrijvingen op de hoogte van hun status en zullen ook via onze Facebook Pagina de voortgang communiceren.

Voor vragen mbt. de Huisartsenstage kunnen jullie een mail sturen naar:  stage @ vbga.nl